TH ENG
ระบบการสมัครเรียนออนไลน์
ปริญญาตรี
1
เลือกสาขาที่ต้องการ
2
ข้อมูลส่วนตัว
3
ยืนยันการสมัคร
เลือกโครงการ
สาขาที่ต้องการ
อันดับ
รหัส-ชื่อสาขาวิชา
ชื่อคณะ
1
*
2
3
4
คำนำหน้าชื่อ
*
ชื่อ
*
นามสกุล
*
เพศ
ชาย
หญิง
วัน/เดือน/ปีเกิด
*
เลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต
*
ข้อมูลหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
สำเนาผลการเรียน 1 ชุด
กรุณารอสักครู่... กำลังบันทึกข้อมูล